Sint_enPieten_Gilde-2.jpg

HOE WERD DE VOEDINGSBODEM GELEGD VOOR DE HUIDIGE HETZE TEGEN ZWARTE PIET?

Wanneer je de berichtgevingen over het sinter...klaasfeest en in het bijzonder over Zwarte Piet goed bekijkt, dan vallen daarin een aantal zaken op waarvan het van groot belang is om daar goed van op de hoogte te zijn. Wij noemen ze hier graag op:

SOMMIGEN DENKEN DAT WIJ MET ZWARTE PIET DE ZWARTE MENS NADOEN:

Tot ongeveer 1990 werd er uitgebreid geschreven over de historie van Zwarte Piet in Nederland en over zijn verbondenheid met andere begeleiders van Sint Nicolaas in Europa. Vanaf 1990 horen we echter ineens een heel ander geluid. Een boekje uit 1850: “Sint Nikolaas en zijn knecht”, geschreven door Jan Schenkman, zou het begin vormen en de blauwdruk zijn van ons huidige sinterklaasfeest. Vooral het idee dat Schenkman Zwarte Piet zou hebben uitgevonden als nieuw fenomeen, onafhankelijk van al die andere invloeden, werd vanaf die tijd gepromoot. Alsof Zwarte Piet door hem zou zijn uitgevonden en eerder niet zou hebben bestaan. Informatie over de oudere historie, de Zwarte Klazen maar ook de verbinding met buitenlandse figuren werd steeds meer naar de achtergrond verdrongen, ja zelfs glashard ontkend. Langzaam maar zeker kwamen er mensen die het idee hadden dat wij met Zwarte Piet een zwarte mens uitbeelden en dat alles wat wij als volk daarover "weten" niet op waarheid gebaseerd is. Zo werd de voedingsbodem gelegd voor de huidige hetze tegen de Zwarte Pieten. Historie werd hierbij door deze mensen alleen nog belangrijk gevonden wanneer daarmee verbanning van de figuur in zijn huidige vorm ondersteund wordt. Wanneer historie wordt aangehaald om de figuur te verdedigen en aan te tonen dat de door deze tegenstanders van Zwarte Piet geschetste geschiedenis niet de juiste is, dan wordt de historie ineens onbelangrijk genoemd. Dit is manipulatie in zijn zuiverste vorm.

INTERPRETATIE VANUIT EEN ANDERE CULTURELE ACHTERGROND

De wijze waarop deze vorm van manipulatie plaatsvindt, is als volgt. Het is duidelijk dat er in sommige bronnen over Zwarte Piet wordt gesproken over hem als “Moriaan” of "Neger" (Nikker). Dit laatste is een door zwarte mensen als denigrerend ervaren term, voor hen onlosmakelijk verbonden met de Trans-Atlantische Slavernij. Een lange periode waarin zwarte mensen meer dan afschuwelijk behandeld zijn. Echter worden er in het woord “nikker (is een watergeest)” door sommige mensen twee zaken met elkaar verbonden die op zich niets met elkaar te maken hebben. De meeste mensen nemen daar terecht afstand van. Er zijn ook bronnen die duidelijk maken dat een verbintenis met de slavernij zeker niet correct is en waaruit kan worden geconcludeerd dat de betekenis hierbij zeker niet als hetzelfde gezien mag worden, ja zelfs onjuist is. In de meeste bronnen komt een dergelijke verwijzing dan ook helemaal niet voor en ook een analyse van beeldmateriaal van de traditie zelf laat zien dat dat zeker geen algemeen uitgangspunt betrof in de traditie.
Daarbij vindt de interpretatie van Zwarte Piet achteraf plaats, soms binnen de traditie, maar ook juist vaak door mensen die de oorspronkelijke betekenis niet kennen. En om dit laatste gaat het! Het zijn vaak deze mensen, die degenen die dit feest via mondelinge overlevering hebben doorgekregen, totaal ongenuanceerd bekritiseren op racistische praktijken. Die praktijken zijn echter helemaal niet

DE MEDIA ZET MENSEN COLLECTIEF OP HET VERKEERDE BEEN

In de geschiedschrijving van de laatste jaren is helaas dus alles op alles gezet om die oorspronkelijke betekenis buitenspel te zetten en de foutieve interpretatie uit te vergroten. Dat niet alleen: er is een nieuwe historie bedacht voor Zwarte Piet. Hij zou zijn gebaseerd op kindslaven. Als gevolg daarvan zou hij in zijn verdere ontwikkeling uiterlijkheden van blackface hebben gekregen. Informatie die dit tegen spreekt wordt voor de vorm overigens wel zijdelings even vermeld. Historici kunnen de professionele reputatie tenslotte niet helemaal op het spel zetten. Uiteindelijk wordt met deze informatie echter niets zinnigs gedaan om het luxe page/blackface verhaal te corrigeren. Integendeel! Er worden allerlei willekeurige verbanden gezocht en gevonden om zelfs in de roe een zweep te zien zoals die is gebruikt om slaven af te ranselen. De media heeft hier “doel” bewust aan meegewerkt bij het kiezen van hun documentaires over dit onderwerp en hielpen en helpen op die manier mee om het Nederlandse volk collectief op het verkeerde been te zetten.

MENSEN HEBBEN ABSOLUUT GEEN LAST VAN CULTURELE AFASIE

De Slavernij is een afschuwelijke periode geweest in onze geschiedenis en deze mag nooit, maar dan ook nooit vergeten of weggeduwd worden. Dit betekent echter niet dat deze manier van verbanden leggen tussen zaken die op zich niets met elkaar te maken hebben, goed te praten is. Dat gaat veel te ver. Helaas negeert men het feit dat dit verband terecht meestal niet gemaakt wordt en ontkennen deze mensen ook dat de geschiedenis van Zwarte Piet ruimte laat voor deze niet besmette vorm van vieren. Feit is echter dat heel erg veel mensen in Nederland aangeven een dergelijke onbesmette vorm te vieren, zonder deze vermeende racistische inslag, en dat zij zich niet herkennen in deze aantijgingen tegen Zwarte Piet. Die mensen hebben daarbij absoluut geen last van culturele afasie. Die hebben gewoon gelijk!

EEN STERKE RUGGENGRAAT IS NODIG TEGEN BESCHULDIGING VAN RACISME

Met behulp van deze foutieve weergave van de geschiedenis worden steeds meer mensen overgehaald om uit medeleven toch Zwarte Piet uit het Sinterklaasfeest te willen elimineren en verbannen. Zo zeer zelfs dat zij zich tot allerlei beïnvloedingsmiddelen wenden die in een dictatuur niet zouden misstaan. Instanties en scholen worden bestookt met onvolledige en onjuiste informatie en andersdenkenden (voorstanders van Zwarte Piet) worden snel in een kwaad daglicht gesteld omdat hun mening op zijn minst naar racisme zou rieken. Je hebt dan best een sterke ruggengraat nodig om je tegen deze verwerpelijke werkwijze te verzetten. Dat is echter wel hard nodig!

OOK GEKWETSTEN MOETEN GOED BESEFFEN WAT ER WERKELIJK SPEELT

Het kan niet langer zo zijn dat aan mensen informatie wordt onthouden en alleen in te zoomen op onware informatie. Dit met als doel om mensen op deze wijze te beïnvloeden en van mening te laten verandering met in het extreemste geval de verbanning van Zwarte Piet en uiteindelijk wellicht het hele Sinterklaasfeest. Dit laatste omdat ook Sinterklaas in het beeld van blanke slavendrijver uiteindelijk geen bestaansrecht heeft, volgens sommige tegenstanders. Zelfs de stoomboot! wordt gezien als slavenboot. Bij veel mensen gaat op dit punt het licht dan gelukkig nog wel aan en grijpen ze naar de noodrem. Hier wordt door de meeste mensen gelukkig wel begrepen dat zowel Sinterklaas als de stoomboot natuurlijk niets met slavernij te maken hebben. Zwarte Piet heeft dat echter ook niet! Daar waar er zaken aan te wijzen zijn, gaat het dus om interpretatie achteraf en om schuring. Het gaat niet om historisch, in de figuur opgenomen en algemeen geldende zaken. Verder blijkt die schuring veel minder algemeen voor te komen dan gesteld wordt. En waar het wel voorkwam, is het in de meeste gevallen ook allang weer afgeschaft. Denk bijvoorbeeld aan het praten met een Surinaams accent (krompraat) of overdreven groot geschminkte/getekende lippen buiten de eigen lipgrens.
Doordat deze mensen (tegenstanders en de media) de geschiedenis van Zwarte Piet en het Sinterklaasfeest verkeerd presenteren en allerlei zaken, die oorspronkelijk bij het Sinterklaasfeest horen, onjuist interpreteren, zijn er steeds meer mensen die zeggen zich gekwetst te voelen door Zwarte Piet. Ook zijn er daardoor steeds meer mensen die op basis van deze verkeerde presentatie met hen sympathiseren betreffende de wens om Zwarte Piet te verbannen.
Wij zijn echter van mening dat ieder mens in staat moet worden geacht om met volledige en juiste informatie zelf een afweging te maken hierin. Het is niet juist aan anderen voor te willen schrijven hoe zij hiermee om zouden moeten gaan, hoe goed bedoeld misschien ook. Het geven van onvolledige en onjuiste informatie is pure manipulatie en schetst gecreëerde in plaats van werkelijke problemen. Het is bekend dat tegenstanders door het hele land actief bezig zijn om op deze wijze bewust deze manipulerende presentaties te geven om meer mensen te beïnvloeden in de door hen gewenste richting. De manier waarop in het bijzonder de media bewust (heeft) mee(ge)werkt aan het schetsen van dit onjuiste beeld, mogen wij hier niet onbenoemd laten. Van de media mag verwacht worden dat zij zich terdege inlezen in zaken, opdat zij geen onwaarheden blijven verspreiden.

GEEN BEWIJS

Het is belangrijk om op te merken dat onderzoek dat men wel wilde doen en heeft gedaan, niet de claims ondersteunt die anti Zwarte Piet activisten hebben. Daaruit blijkt namelijk eerder het tegendeel. Ook het feit dat geen onderzoeksgroep bestaande uit zwarte mensen/kinderen kon worden samengesteld omdat zij simpelweg niet werden aangemeld, mag de vraag oproepen hoe ernstig het nu werkelijk gesteld is op dit vlak. Dit nog afgezien van het feit dat het samenstellen van een dergelijke onderzoeksgroep niet op deze manier zou moeten plaatsvinden om wetenschappelijk betrouwbare informatie te vergaren!

WE HEBBEN RECHT OP ALLE INFORMATIE

Verder zijn wij van mening dat juist mensen die zeggen door Zwarte Piet gekwetst te zijn, moeten beschikken over alle informatie. Hoe denigrerend is het niet wanneer je er achter komt dat uit medelijden bepaalde informatie niet op een juiste manier naar je toe is gebracht? Hoezeer word je, juist dan, niet als volwaardig aangezien en beschuldig je mensen, onbedoeld misschien maar wel onterecht, van het voeren van een racistische karikatuur?
Iedereen zou moeten weten wat het verschil is tussen Zwarte Pieten en stereotypen van zwarte mensen. En die verschillen zijn er volop! Dan kun je je ook keren tegen die vertolkingen en verbeeldingen waarbij dat verschil onvoldoende wordt gemaakt en waar wel zaken worden ingebracht die niet deugen, zoals kromspraak of uitzonderlijk dikke lippen, ver buiten de lipgrens. Dan wordt ook duidelijk dat deze problematische vertolkingen veel minder voorkomen dan wel beweerd wordt.

ZWARTE PIET IS EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN ONS ERFGOED EN MOET DAT BLIJVEN

Het sinterklaasfeest als cultureel erfgoed verdient dit allemaal niet! Maar zeker ook de mensen die zeggen gekwetst te zijn en die dat gevoel onterecht uitbreiden naar alle vormen van Zwarte Piet, verdienen dit niet. Zwarte Piet zonder meer veroordelen is gewoon niet oké of juist.
Het zwart van Zwarte Piet ten slotte, is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van het feest en het spel dat gespeeld wordt. Dit kan en mag niet geforceerd veranderd worden op basis van wat we nu weten. Cultuur is in die zin beschermwaardig. Ieder mens zal deze afweging voor zichzelf moeten mogen maken op basis van alle informatie die hiervoor op dit moment voorhanden is. De media zou ook hiervan een eerlijke en volledige weergave moeten presenteren. Daarbij is iedereen gebaat. Zodat we allemaal weer normaal kunnen doen en samen het Sinterklaasfeest vieren, zoals we dat alle jaren hebben gedaan! En ook al jaren in harmonie met mensen van velerlei herkomst, waaronder ook donkere mensen, die dit feest met Zwarte Piet met net zo veel plezier beleven als de overgrote meerderheid van alle Nederlanders.